Hvem står bak Grønn luftfart?

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Rundt 2800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en rolle som tilrettelegger for nye energibærere for fly, som batteri, hydrogen, eller bærekraftig flydrivstoff.

Avinor drifter og tester verdens første sertifiserte batterielektriske flymodell sammen med Norsk Luftsportsforbund (NLF), SAS, Widerøe og miljøstiftelsen ZERO. Målet med samarbeidsprosjektet er å demonstrere teknologi, hente inn driftserfaring og teste ulike ladekonsepter for å posisjonere Norge til å ta en ledende rolle i verden innen elfly.

Sammen med energieffektivisering og stadig modernisering i flyflåten, samt innfasing av bærekraftig flydrivstoff, kan elektrifiserte fly bidra til at de samlede klimagassutslippene reduseres slik at vi beveger oss nærmere målet om fossilfri luftfart i Norge innen 2050.

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsinstitutt, og skaper verdier gjennom forskning, kunnskap og innovasjon. Vi utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en av Europas fire største uavhengige forskningsinstitutter, og har som ambisjon å bli et verdensledende konsern for oppdragsforskning. SINTEF er en ikke-kommersiell virksomhet, der overskuddet investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. Virksomheten består av stiftelsen SINTEF, fire forskningsselskaper, SINTEF TTO AS og SINTEF Holding. Hovedmarkedene til SINTEF er forsknings- og utviklingsprosjekter for bedrifter, organisasjoner og det offentlige. SINTEF har omtrent 2.200 ansatte.

SINTEF har som ambisjon å skape bærekraftige løsninger som realiserer et nødvendig skifte i transportsektoren. Bærekraftige transportløsninger er helt sentrale for å nå FNs bærekraftmål. Vi mener at det er viktig å drive med teknologiutvikling og testing for å nå målene om en grønn luftfart, og at noe av kompetanse- og verdiskapningen skjer i Norge. Vi ser et potensial for å skape nasjonale verdier, konkurransekraft og bærekraftige samfunnsløsninger av stor verdi for både Norge og verden.

Luftfartstilsynet Civil Aviation Authority Norway

Luftfartstilsynet er sivil nasjonal luftfartsmyndighet og skal være en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart.

Luftfarten er en internasjonal transportsektor med høyt sikkerhetsnivå, omfattende regelverk og komplekse verdikjeder. For å bidra til det grønne skiftet gjennom raskere og mer effektiv utvikling av ny teknologi, bærekraftig drivstoff og operasjonelle forbedringer i luften og på bakken er Luftfartstilsynet derfor spesielt opptatt av å koble myndigheter tidlig på i innovasjonsprosesser.

For Luftfartstilsynet betyr det å samarbeide internasjonalt med andre myndigheter, bidra med kompetanse og vurderinger til sentrale instanser, identifisere konsekvenser av nye løsninger for øvrige deler av luftfarten, påvirke regelverksutviklingen, bidra til sikker integrering av ny teknologi og generelt legge til rette for bredt og åpent samarbeid mellom både etablerte og nye luftfartsaktører.

Overordnet har Luftfartstilsynet hovedansvaret for å føre tilsyn med norsk luftfart, samt godkjenning av organisasjoner, personer og fartøy, og at aktører oppfyller kravene i regelverk. Luftfartstilsynet utarbeider nasjonalt regelverk innen luftfart, og implementerer felleseuropeisk luftfartsregelverk i Norge. Vi skal også ha oversikt over sikkerhetstilstanden, identifisere risikoområder og sette inn tiltak på disse. Luftfartstilsynet har hovedkontor i Bodø og har i overkant av 200 ansatte.

Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Vi representerer et mangfold av bedrifter over hele landet med over 3000 medlemsbedrifter.

Norsk Industri jobber for å legge til rette for mer verdiskaping. For at verdiskapingen skal få best mulige kår, må næringspolitikken utvikles i dialog mellom bedrifter, myndigheter og samfunnsinteresser. Skattepolitikken må være internasjonalt konkurransedyktig. Industriutvikling, forskning og teknologiutvikling må innrettes slik at Norge gis et løft.

Teknologi er driveren for en mer effektiv industriproduksjon. Konkurransekraften øker når fremtidens teknologi tas i bruk i dag. Industribedriftene er en pådriver for et grønnere Norge som bygger på fornybar kraft og sirkulær økonomi. Våre medlemsbedrifter deltar i arbeidet med grønn skipsfart, grønn landtransport og grønn luftfart.

Norsk Industri ble etablert 1. januar 2006. Norsk Industri er en medlemsstyrt organisasjon. Våre standpunkter i den offentlige debatt utformes i tett kontakt med medlemmer og tillitsvalgte. Vi er i løpende kontakt med regjering, storting, embedsverk og myndighetene i EU. EØS-avtalen er av største betydning for industrien og industriarbeidsplassene. Norsk Industri er engasjert i arbeidsgiverspørsmål overfor arbeidstagerorganisasjonene og for den enkelte medlemsbedrift. Tariff- og lønnsforhandlinger er et viktig arbeidsfelt.