Hva gjør vi?

Grønn luftfart er et grønt luftfartsprogram, som vil dekke hele økosystemet innenfor luftfart og bidra med et bredt spekter av aktiviteter medlemmene kan benytte seg av.


Fasilitator

Vi kan bidra med å være et koordinerende og fasiliterende kontaktpunkt, som gjør det enklere for nasjonale og internasjonale innovatører å bruke Norge som arena for forskning og innovasjon. Vi kan blant annet mobilisere virkemiddelapparatet, og koble programmet til andre relevante FoU-arenaer.

Sertifisering

Luftfartstilsynet vil bidra med å vurdere behov for regulatorisk utvikling, legge til rette for internasjonalt myndighets-samarbeid, drøfte sikkerhetsmessige aspekter og legge til rette for mer effektiv innovasjon. Etablering av en regulatorisk sandkasse vil bli vurdert i samarbeid med EU’s luftfartsmyndighet EASA.

Testing

Testing av flyskrog

Avinor vil bidra med å gjøre infrastruktur og luftrom tilgjengelig for utvikling og testing av nye løsninger. Forsknings- og utdannings-institusjonene vil bidra med eksisterende testfasiliteter, samt videreutvikle forsknings- og testinfrastruktur nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet innen luftfart.

Pilotprosjekter

Grønn luftfart skal ha oversikt over prosjekter og aktiviteter som finnes i Norge og internasjonalt. Programmet vil arbeide for at det etableres pilotprosjekter på områder hvor det er behov for ny kunnskap. Grønn luftfart jobber også for å skaffe finansiering til slike pilotprosjekter, forskningsprosjekter og testing.

Kompetanse

En kvinne rådgir to menn

Grønn luftfart vil legge til rette for utveksling av luftfartskompetanse og innsikt slik at politikere, myndigheter og næringslivsledere kan ta informerte beslutninger. Vi arrangerer også konferanser, tematiske møter og bidrar til erfaringsdeling. Programmet ser det som viktig å knytte aktiviteter i Norge til den internasjonale agendaen.

Risikostyring

Elektrisk fly

Hvordan påvirkes resten av luftfartens økosystem av nye teknologier – og hvordan påvirkes samfunnet og måten vi tenker på mobilitet? Og hvor bærekraftig kan grønn luftfart bli? Vi skal bidra til å synliggjøre muligheter og utfordringer med nye konsepter og ny teknologi. Gjennom dette arbeidet vil aktiviteten i Norge øke og bidra til å skape arbeidsplasser.