Grønt luftfartsprogram

Luftfarten må bli bærekraftig for å kunne fortsette å eksistere i fremtiden. Norge kan ta en lederrolle i dette arbeidet ved å samle private og offentlige aktører. Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF har derfor etablert et grønt luftfartsprogram. 

Programmet Grønn luftfart skal være åpent, inkluderende og helhetlig, og gjøre det enklere for nasjonale og internasjonale aktører og innovatører å bruke Norge som arena for utvikling. Grønn luftfart skal bidra til sikker integrering av ny teknologi og til at regulatoriske forhold blir ivaretatt fra en tidlig fase. Programmet vil gjøre infrastruktur og luftrom tilgjengelig for utvikling og testing av nye løsninger. Det gjør vi ved å fasilitere dialog og samarbeid slik at politikere, myndigheter og næringslivsledere tar informerte beslutninger som vil føre til at vi, i et land som er avhengig av luftfart, fortsatt kan bruke fly og at transportformen blir klimavennlig.

.