Hvem står bak Grønn luftfart?

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern, og skaper verdier gjennom forskning, kunnskap og innovasjon, og derigjennom utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.


SINTEF er et bredt flerfaglig forsikringskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og har som ambisjon å bli et verdensledende konsern for oppdragsforskning. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. Virksomheten består av stiftelsen SINTEF, fire forskningsselskaper, SINTEF TTO AS og SINTEF Holding. Hovedmarkedene til SINTEF er forsknings- og utviklingsprosjekter for bedrifter, organisasjoner og det offentlige. SINTEF har omtrent 2.200 ansatte.

SINTEF har som ambisjon å skape bærekraftige løsninger som realiserer et nødvendig skifte i transportsektoren, og ser viktigheten av teknologiutvikling og testing for å nå målene om en grønn luftfart, samtidig som at noe av kompetanse- og verdiskapningen skjer i Norge. Bærekraftige transportløsninger er helt sentrale for å nå FNs bærekraftmål. Det er vanskeligere å fjerne utslipp fra luftfart enn andre sektorer. Som forskningsinstitutt ser vi et potensiale i å skape nasjonale verdier, konkurransekraft og bærekraftige samfunnsløsninger av stor verdi for både Norge og verden.

Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Vi representerer et stort mangfold av bedrifter over hele landet.

Norsk Industri er en medlemsstyrt organisasjon. Våre standpunkter i den offentlige debatt utformes alltid i tett kontakt med medlemmer og tillitsvalgte. Vi er i løpende kontakt med regjering, storting og embedsverk. Vi følger selvsagt også tett alt som skjer i Brussel. EØS-avtalen er av største betydning for industrien og industriarbeidsplassene.

Teknologi er driveren for en mer effektiv industriproduksjon. Og industrien er en sterk pådriver for et grønnere Norge. Veikart for ulike industribransjer er utarbeidet. Disse peker i retning av en fremtid med vesentlig lavere utslipp, samtidig som produksjonen kan økes. Konkurransekraften øker når fremtidens teknologi tas i bruk i dag.

Luftfartstilsynet skal medverke til ein trygg og samfunnsnyttig luftfart.

Kontoret vårt ligg i Bodø. Totalt 181 tilsette sikrar at Luftfartstilsynet har høg kompetanse på alle fagfelt innanfor luftfart. Vi er eit sjølvstendig og uavhengig forvaltingsorgan med styresmaktansvar innanfor norsk sivil luftfart, men er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet.